Intellectueel eigendom

Gebruik maken van deze website houdt in dat zowel de aanbieder als de gebruiker de wettelijke context er rond zal eerbiedigen. Deze bladzijde beschrijft deze wettelijke context voor de site Gameshops.be. Indien nodig kan deze tekst, zonder voorafgaandelijke verwittiging, aangepast worden.

1. Elk element van de site is eigendom van Gameshops.be
Tenzij anders vermeld, zijn alle merken die op de Gameshops.be site vermeld worden beschermde merken. Hetzelfde geldt voor de domeinnaam Gameshops.be, die door Gameshops.be geregistreerd werd. Gameshops.be beschikt dus over de exclusieve gebruiks- en exploitatierechten van deze namen en merken. Al wie deze rechten van Gameshops.be schendt, stelt zich bloot aan vervolgingen, van rechterlijke of andere aard, voor de bevoegde instanties. De website Gameshops.be zelf, net als de teksten, beelden, grafieken, geluidsbestanden, animatiefiles, videofiles, hun indeling op deze site en de eventueel opgenomen gegevensbanken zijn beschermd door een copyright en door alle toepasbare reglementeringen die betrekking hebben op het intellectueel eigendomsrecht, in de breedste betekenis van het woord.
In overeenstemming met de wet van 30 juni 1994 over het auteursrecht en de aanverwante rechten en met de wet van 31 augustus 1998 -wet die de Europese richtlijn van 11 maart 1996 over de juridische bescherming van databases in Belgisch recht omzet- behoudt Gameshops.be zich alle rechten voor aangaande het intellectueel eigendomsrecht en sui generis op Gameshops.be en op alle elementen die erin opgenomen zijn.

2. Toelating voor persoonlijk gebruik.
In overeenstemming met de wet van 30 juni 1994, behoudt de internetgebruiker het recht om informatie uit Gameshops.be te downloaden en te reproduceren, voor zover deze handelingen bestemd zijn voor een strikt persoonlijk gebruik.
Elke andere reproductie, verspreiding, verdeling onder het publiek en/of hergebruik onder welke vorm ook (gedeeltelijk of volledig, tijdelijk of permanent) van de website of van elk ander element dat valt onder het intellectueel eigendomsrecht van Gameshops.be is ten zeerste verboden zonder de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Gameshops.be, van zodra deze activiteit een ander doel nastreeft dan een strikt en exclusief persoonlijk gebruik.
Elke aanvraag voor meer inlichtingen of voor een gebruikstoelating betreffende het intellectuele eigendom van Gameshops.be moet verzonden worden naar info [at] Gameshops.be en het ontbreken van een antwoord aan een toelatingsaanvraag dient gelijkgesteld te worden met een weigering van Gameshops.be

3. Gameshops.be eerbiedigt de wet over het intellectuele eigendomsrecht.
Gameshops.be kan elementen bevatten die deels of volledig het intellectuele eigendom zijn van derden. Deze elementen vallen, mutatis mutandis, onder de bepalingen die onder de punten hierboven opgenomen werden.
Elke persoon die meent dat zijn of haar intellectuele eigendomsrechten door Gameshops.be geschonden werden, wordt verzocht contact op te nemen met Gameshops.be via info [at] Gameshops.be, het probleem te melden en een nauwkeurige beschrijving te geven van de betwiste inhoud die hij of zij wenst te laten verwijderen of waartoe de toegang moet afgesloten worden. Gameshops.be zal de klachtendossiers zonder uitstel behandelen en zo snel als mogelijk alle nodige maatregelen nemen als blijkt dat de klachten gegrond zijn.